تبلیغات
ABOLFAZL VAZIRY - توضیحات:در بارهی رانندگی
 
ABOLFAZL VAZIRY
آسوده دلان را غم شوریده سران نیست....
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
درباره وبلاگ


ابولفضل وزیری
abolfazl00@yahoo.com

مدیر وبلاگ : ابولفضل وزیری
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در بارهی این وبلاگ چیست
علائم راهنمایی ورانندگی

توضیحات: قسمت اول ـ علائمی كه مقامات و ماموران انتظامی بكار می برند
    ماده 86 : علائم راهنمائی و رانندگی كه برای كنترل و تنظیم عبور و مرور در راه ها بكار میرود وسیله شهربانی تعیین می شود .
    انتخاب محل نصب آنها در شهرها با شهربانی و تهیه و نصب آنها با شهردار ی است در خارج از شهرها انتخاب محل نصب با ژاندارمری و تهیه و نصب آنها با وزارت را ه خواهد بود.
    
    ماده 87 : رانندگان كلیه وسائل نقلیه و اشخاص اعم ا ز پیاده یا سوار بر حیوانات موظفند از علائم راهنمائی و رانندگی تبعیت نمایند مگر اینكه مأموران انتظامی به جهاتی عدم رعایت آنها را در محل مجاز اعلام كنند.
    
    ماده 88 : كنترل وتنظیم عبور و مرور ممكن است به وسیله چراغ ها یا خطوط یا تابلوها یا نوشته ها با مأموران انتظامی و یا بهر وسیله دیگری كه بر حسب مورد مقتضی باشد بعمل آید در هر حال فرمان پلیس بر تمام علائم دیگر مقدم است.
    
    ماده 89 : در محل هائیكه عبور و مرور به وسیله چراغ راهنمائی كنترل می شود رنگهای زیر برای مقاصدی كه معین شده است بكار میرود.
    1- چراغ سبز برای حركت : وسائل نقلیه ای كه با چراغ سبز روبه رو میشوند حق عبور یا گردش را دارند مگر آنكه گردش به وسیله علامت دیگری ممنوع شده باشد. در هر حال وسائل نقلیه در حال گردش باید حق تقدم وسائل نقلیه ای را كه مستقیم میروند و حق تقدم پیادگانی را كه از گذرگاه در حركتند رعایت نمایند.
    2- چراغ زرد برای احتیاط ـ وسائل نقلیه ایكه با این چراغ روبرو میگردند نباید به تقاطع یا گذرگاه پیاده نزدیك شوند و د ر صورت ورود قبلی موظفند به حركت خود ادامه بدهند و از تقاطع یا گذرگاه عبور كنند.
    3- چراغ قرمز برای ایست كامل ـ وسائل نقلیه ای كه با چراغ قرمز برخورد می كنند باید قبل از خط مخصوص ایست توقف كامل نمایند و در صورت فقدان خط ایست در فاصله پنج متری چراغ راهنمائی بایستند و تا روشن شدن چراغ سبز منتظر بمانند.
    4- چراغ چشمك زن زرد برای عبور یا احتیاط ـ وسایل نقلیه مكلفند با مشاهده این چراغ از تقاطع و گذرگاه پیاده با احتیاط كامل و سرعت كم عبور نمایند.
    5- چراغ چشمك زن قرمز برای ایست و عبور ـ وسائل نقلیه د رصورت برخورد با این چراغ باید قبل از ورود به تقاطع یا گذرگاه پیاده توقف كامل كنند و پس از اطمینان از عدم وجود تصادف حركت نمایند.
    
    ماده 90 : انواع خطوطی كه روی راهها باید كشیده شود مطابق نمونه های منضم به این آئین نامه است.
    
    ماده 91 : تابلو ها یاید مطابق نمونه بین المللی كه ضمیمه این آئین نامه است تهیه و نصب شود.
    
    ماده 92 : در محلهائیكه چراغ قرمز یا هر نوع علائم ایست دیگر وجود دارد ممكن است به وسیله پیكان سبزی كه د ركنار چراغ قرمز تعبیه میشود یا با نصب تابلو به وسائل نقلیه اجازه داده میشود كه د ر مسیر معینی حركت نمایند . در این مورد رعایت حق تقدم پیاده گان و وسائل نقلیه كه با چراغ سبز جهت دیگر اجازه عبور داشته اند الزامی است .
    
    ماده 93 : نصب آگهی یا علامت یا تابلو یا وسائلی كه دارای شباهت با علائم و یا تابلوهای راهنمائی و رانندگی باشد یا از آنها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و كنترل وسائل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث جلوگیری از رویت علائم و تابلو و وسائل راهنمائی و رانندگی گردد و همچنین نصب چراغهای رنگی تبلیغاتی در مجاورت چراغهای راهنمائی به طوریكه موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است مقامات انتظامی می توانند در صورت مشاهده چنین اشیائی جهت بر داشتن آنها اقدام كنند. با این وصف ممكن است از طرف مؤسسات یا اشخاص با اجازه مقامات صلاحیت دار علائمی جهت هدایت مراجعین با اماكن اطراف راه نصب گردد.
    
    ماده 94 : هیچكس حق ندارد بدون اجازه مقامات شهربانی تغییراتی در علائم راهنمائی و رانندگی و دیگر وسائل تنظیم عبور ومرور وسائل نقلیه و راه آهن بدهد و یا در متن آن تصرفاتی نماید.
    قسمت دوم ـ علائمی كه رانندگان باید بكار برند
    
    ماده 95 : رانندگانیكه قصد گردش به راست یا به چپ یا توقف را دارند مكلفند از فاصله یكصد متری محل گردش یا توقف وسیله چراغ راهنما به ترتیب زیر علامت دهند:
    1- برای گردش به راست چراغ راهنمای سمت راست وسیله نقلیه را روشن كنند.
    2- برای گردش به چپ چراغ راهنمای سمت چپ را روشن كنند.
    3- بریا توقف چراغ راهنمای سمت راست را روشن كنند.
    
    ماده 96 : رانندگان وسائل نقلیه موتوری فاقد چراغ رانهما و همچنین وسائل نقلیه غیر موتوری و وتور سیكلت ها و دوچرخه باید با دست به شرح زیر علامت بدهند.
    1- برای گردش به راست ـ دست چپ را به طرف بالا نگاهدارند.
    2- برای گردش به چپ ـ دست چپ را به طور افقی نكهدارند.
    3- برای توقف ـ دست چپ را به طرف پائین نگاهدارند.
    4- برای كاستن سرعت : دست چپ را به طور افقی از بالا به پائین متناوبا حركت دهند.
    
    ماده 97 : علائم اخبار و همچنین علائم سبقت گرفتن بشرح ذیل است.
    1- در روز بوق كوتاه
    2- در شب چند بار خاموش و روشن كردن چراغ بزرگ جلوی وسیله نقلیه یا تعویض استپ. هنگام سبقت گرفتن ، اعم از اینكه روز باشد یا شب برای جلب توجه وسایل نقلیه پشت سر استفاده از چراغ راهنما ضروری است.
    
    قسمت سوم ـ علائم اختصاصی و استثنائی بعضی از وسائل نقلیه
    
    ماده 98 : اتومبیلهای امداد ی ومدارس باید دارای دستگاه اخبار قابل رؤیت مندرج در ماده 52 این آئین نامه باشند و روی بدنه اتومبیل هم مطابق دستور شهربانی عبارات و علائم ممیزه به طور خوانا نقش گردد.
    
    ماده 99 : رانندگان وسائل نقلیه ای یكه مواد خطرناك حمل می كنند یاید در طرفین و عقب وسیله نقلیه تابلوئی كه روی آن كلمه (خطر ) با حروف درشت به رنگ قرمز نوشته شده باشد نصب كنند.
    
    ماده 100 : هرگاه وسیله نقلیه ای شب در كنار راه توقف نماید و نور كافی در آن محل برای تشخیص اشیاء یا اشخاص از فاصله 150 متری وجود نداشته باشد راننده (اعم از اینكه داخل وسیله نقلیه باشد یا خارج آن) مكلف است چراغهای كوچك جلو و خطر عقب وسیله نقلیه را روشن نگهدارد چنانچه چراغ كوچك جلو خراب شده باشد لااقل چراغهای بزرگ را با نور پائین روشن سازد.
    
    ماده 101 : هرگاه در راه ها خرابی غیر قابل پیش بینی برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری ایجاد شود راننده مكلف است آنرا از مسیر عبور و مرور خارج و در محل مناسبی كه وموجب سد راه و مزاحمت سایر وسائل نقلیه و عابرین پیاد ه نباشند متوقف سازد در این مورد و در سایر مواردی كه وسیله مزبو ر قادر به حركت نباشد و انتقال آنها به محل مناسبی مقدور نگردد در صورت فقدان نور كافی درراه باید به منظور اخبار به سایر رانندگان علائم ایمنی به ترتیب زیر درمحل قرار دهد.
    1- در وسط راه یك فانوس یا یك چراغ یا یك مشعل نورانی قرمز در فاصله هفتاد متری جلو و یكی در فاصله هفتاد متری عقب ویكی دیگر در پهلوی وسیله از كار افتاده بگذارد.
    2- هرگاه وسیله نقلیه سر پیچ یا تپه ای ازكار بیفتد فانوس ها یا چراغ ها یا مشعل ها را باید در فواصل مناسبی قرار دهد تا وسائل نقلیه دیگر از فاصله دویست متری متوجه خطر بشوند.
    
    ماده 102 : هرگاه وسیله نقلیه موتوری در راه های خارج شهر از كار بیفتد و به علت كفایت روشنائی احتیاجی باستفاده از چراغ یا مشعل نباشدراننده باید در وسط جاده یك مثلث شبرنگ قرمز متساوی الاضلاع از نوع علامت احتیاط به ابعاد سی سانتی متر در فاصله هفتادمتری جلو و مثلث دیگری درفاصله هفتاد متری عقب آن به نحوی كه كاملا قابل رؤیت باشد قرار دهد.
    
    ماده 103 : اگر وسیله نقلیه ای كه مواد خطرناك حمل میكند در ساعات و شرایط مندرج در ماده 100 در راه های خارج شهر ازكار بیفتد راننده موظف است كه در وسط جاده یك چراغ الكتریكی قرمز با باطری در فاصله هفتاد متری جلو و یكی در فاصله هفتاد متری عقب و یكی دیگر در پهلوی وسیله از كار افتاده بگذارد . استفاده از فانوس یا چراغ با مشعل برای این قبیل وسائل نقلیه ممنوع است.
    
    ماده 104 : روی یدك و هر نوع وسیله نقلیه ای كه توسط وسیله نقلیه دیگر كشیده شود بایدیك پرچم سفید به طول و عرض لااقل نیم متری طوری نصب شود تا سایر رانندگان از فاصله دور و از طرفین جاده آنرا مشاهده كنند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 1 بهمن 1389
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
.